Sgoon's/Life 검색 결과

57개 발견
 1. 미리보기
  2020.04.11 - Steve J.U. Lee

  아빠가 본 온라인 교육 환경 이야기...

 2. 미리보기
  2019.12.19 - Steve J.U. Lee

  베트남에서 신뢰할 수 있는 여행 사이트

 3. 미리보기
  2019.12.18 - Steve J.U. Lee

  베트남 기차 예약 사이트

아빠가 본 온라인 교육 환경 이야기...

2020. 4. 11. 19:27 - Steve J.U. Lee

격리소에서도 원격 수업을 받는 아이...

모니터 안으로 들어간 선생님이 EBS 교육 자료를 활용이 잘못된 것이라면, 다른 사람이 만든 교과서를 활용하는 것도 잘못된 것 아닌가?

즉 교재를 개발하는 것과 그것을 활용해 교육을 잘 하는 것은 다른 영역이다. 

EBS 교육 자료를 활용해 강의하는 것이 나쁘다고 할 수 없다. 오히려 그것보다 어떻게 학생들에게 잘 전달할 수 있게 더 풀어서 이해 시켜 줄지 그것에 고민하는 것이 선생들이 할 일이다.

이게 과연 공교육과 사교육의 프레임으로 묶을 이야기인가? 오래전부터 온라인 강의에 집중하던 곳과 아닌 곳은 당연히 차이를 보일 수밖에 없다. 사교육도 갑자기 온라인 수업으로 바뀌면서 같은 문제를 해결하고 있다.

아래 기사를 보니 고등학교 때 반 강제로 학습지를 사서 비디오를 중앙집중방식으로 틀어주던 기억이 났다. 정말 돈과 시간이 아깝다. 이게 학교인가 학원인가? 아니면 학습지 커미션을 받는 것인가…ㅎㅎ

나는 그런 기억 때문에 우리 아이에게 다른 환경을 만들어 주고 싶었다. 그런 노력으로 선택한 유치원에서 피치 못할 사정으로 인한 원격 교육은 이미 3개월 차에 접어들었다. 아이들이 1시간 이상 온라인으로 집중할 수 있게 만든 것이 신기할 뿐이다. 

1. 선생님의 노력
- 처음 수업은 지금과 달랐다. 이제는 큰 틀을 유지하면서 이미 개발된 수업 자료와 자신이 개발한 수업 자료를 적당히 혼합해 수업한다. 그리고 자료도 모두 공유하고 다른 곳에서 참고한 자료도 서슴없이 부모님과 공유하고 같이 함께하자고 했다.
- 아이들이 쉽게 할 수 없는 것 온라인으로 가르치기 어려운 상황을 다른 방법으로 바꿔 수업하는 기발함이 있었다.


2. 부모들의 노력
- 아이들이 유치원과 다르게 집중할 수 없는 환경을 규칙적인 패턴을 같이 만들었다.
- 선생님이 하기 어려운 면대면 교육이 필요한 것을 선생님과 함께했다.

결국 서로 조바심을 내지 않고 노력한 결과 주 5일 매일 1~1.5시간 원격을 아이들이 기다리는 원격 수업이 되었다. 
그냥 한쪽이 바뀐다고 되는 일이 아니다. 진짜 교육은 모두가 함께 노력하고 개발해야 하는 것이다. 

공교육과 사교육의 프레임을 나누지 말자...잘 가르쳐주는 사람이 진짜 선생님이다. 교단에 있다고 잘 하는 선생님이 아니라...

 

이 글을 쓰게한 기사를 첨부한다. <"우리애 담임 실력좀 보자" 엄마들이 모니터 앞으로>

 

"우리애 담임 실력좀 보자" 엄마들이 모니터 앞으로

코로나로 시행된 원격수업... 수업 공개에 교사들 긴장 학부모 "교사 실력 확인할 기회" 교사 "교육 활동의 자율성 침해 우려" 코로나 바이러스 사태로 전국 초·중·고교에 원격 수업이 전면 도입되면서, 교실 수업이

n.news.naver.com

 

 

다른 카테고리의 글 목록

Sgoon's/Life 카테고리의 포스트를 톺아봅니다

베트남에서 신뢰할 수 있는 여행 사이트

2019. 12. 19. 00:46 - Steve J.U. Lee

https://www.thesinhtourist.vn

 

TheSinhTourist | Travel in VietNam | SinhCafe | Sinh Tourist

 

www.thesinhtourist.vn

 

베트남에는 신투어라고 하는 회사가 있다. 

조금 영어가 된다면 이곳을 이용해보는 것을 추천한다.

 

신커피라는 카페도 있어 베트남에서 투어를 하는 사람이라면 신투어를 모를 수 없다.

 

다른 카테고리의 글 목록

Sgoon's/Life 카테고리의 포스트를 톺아봅니다

베트남 기차 예약 사이트

2019. 12. 18. 08:30 - Steve J.U. Lee

여행 정보 수집을 위해서 계속 정보를 찾고 있는데, 버스는 아무래도 무리가 있는 것 같다.

 

https://dsvn.vn

 

Tổng công ty đường sắt Việt Nam - Bán vé tàu trực tuyến

Thông báo về việc điều chỉnh thông số thời gian trên website bán vé điện tử Để phục vụ hành khách mua vé đi tàu ngày càng tốt hơn, mang lại cho người mua sự thuận tiện, dễ dàng trong quá trình mua vé tàu hỏa, tránh các tình trạng giữ vé ảo trên hệ thống bá

dsvn.vn

 

기차를 타고 가는 것도 방법 일 듯 하다. 특히 중국에서 장시간 기차 여행을 해봤었기 때문에 나름 추억이 될지도...

 

다른 카테고리의 글 목록

Sgoon's/Life 카테고리의 포스트를 톺아봅니다